InFiltra kompaktfilterbädd för åretrunt-boende

 

InFiltra kompaktfilterbädd är en ekonomisk och driftsäker anläggning för rening av avlopp från enfamiljs- och flerfamiljshus. Det är ett kostnadseffektivt alternativ till en vanlig markbädd och läggs endast av kvalitetssäkrade entreprenörer. På så sätt kan du vara säker på att din anläggning utformas, dimensioneras och läggs på rätt sätt. Den kan med fördel användas som en komponent i större anläggningar och skräddasys då för ändamålet.

InFiltra fungerar för många olika typer av avlopp:

  • anläggning för blandat avlopp.
  • anläggning för bad-, disk- och tvättavlopp (BDT-avlopp).
  • anläggning för urinavlastat avlopp, för dig som också har urinsortering.
  • anläggning för avlopp med kompletterande kemisk fällning.
  • gemensam anläggning för flera hushåll.

Så fungerar InFiltra

InFiltra är liksom markbäddar ett biologiskt filter främst avsett för rening av organiskt material och smittämnen. I InFiltra omvandlas också syretärande ammoniumkväve till nitrat. Huvuddelen av reningen äger rum i spridarlagret. Därefter sker en fortsatt rening i underliggande sand. Denna filtrering gynnas av att vattnet är jämnt fördelat i tid och rum och redan avlastad större delen av syreförbrukande ämnen.

InFiltra kompaktfilterbädd har ett artificiellt spridarlager som förbättrar och kompakterar reningen i filterbädden. Spridarlagrets viktigaste funktion är att sprida vattnet jämnt över hela filterytan. Konstruktionen innebär även att vattenflödet jämnas ut, vilket också är gynnsamt för reningsprocessen. I spridarlagret finns dessutom stora syresatta ytor för den biologiska filtrering som utförs av bakterier och andra mikroorganismer.

InFiltra läggs normalt med tät botten och med möjlighet att ta prov på utgående vatten. På så sätt är det enkelt att kontrollera anläggningens funktion.

I projektet Bra Små Avlopp som drivits av Stockholm Vatten AB, har två anläggningar med InFiltra-komponenter testats för BDT-vatten. De har följts med noggranna mätningar under tre års tid och resultaten visar på mycket god reduktion av organiskt material och god nitrifikation. Erfarenheter från InFiltra från åren 1993-2004 finns samlade i en rapport.

För dig som har eget dricksvatten är det extra viktigt att ditt avlopp inte förorenar din brunn. Miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun avgör vilka krav som ställs på din avloppsrening. Du måste ansöka om tillstånd innan anläggningen byggs.

 

Nyhet. InFiltra är en avloppsteknik för effektiv infiltration/markbädd enligt ovan som är framtagen av Mullfilterbolagets grundare.

Mullfilterbolaget har tidigare sålt denna teknik genom certifierade anläggare. Från och med 1/1 2019 släpper Mullfilterbolaget tekniken fri för användning.  Syftet är att få en spridning av användande av denna teknik. I stället för att begränsa användandet väljer Mullfilterbolaget att släppa teknologin fri. Användare/anläggare som utnyttjar tekniken och/eller som refererar till tidigare information, installationer och referenser ansvarar därigenom fortsättningsvis själv för användning och funktion helt och fullt.

Mullfilterbolaget äger fortsättningsvis rätten till varumärket InFiltra, det är endast tekniken som släpps fri enligt ovan. Används namnet InFiltra ska det framgå att detta är ett varumärke ägt av Mullfilterbolaget.

Not. Vi avser att i ett senare skede lägga upp schematiska underlag för ritning, lägganvisning och skötselinstruktion för gör-det-självbruk. Med ansvar enligt ovan.

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se