Tips om hur du kan gå tillväga

Principtankar om funktionen. ”Förstå ditt avlopp”.

I ett första steg ska det finnas en mullblandning som avlägsnar partiklar och syreförbrukande ämnen från avloppsvattnet genom mikroorganismernas nedbrytning. Köksvatten, som innehåller matrester, fetter mm filtreras genom mullblandningen i behållaren som också delvis binder näringsämnen. För att nedbrytningen skall fungera krävs att mullen dräneras, hålls syresatt och hålls fräsch.

Efter rening i mullen leds vattnet till en ytlig infiltration/markbädd där vidare nedbrytning av organiskt material samt upptag av näring sker. Överskottsvatten leds ut till naturen via infiltrationsdike. Hur infiltration/markbädd bör dimensioneras beror på lokala förutsättningar på platsen och behöver bedömas från fall till fall.

Principskiss

Tips om hur du kan utforma ditt BDT-avlopp

Tunna

Skaffa en lämplig tunna på ca 120 liter med lock. Tunnan ska placeras så att BDT-avloppet kan ledas ut i dess övre del. Antingen direkt vid vägg eller nedanför huset en bit bort i en slänt. Borra för inloppet samt ett utloppshål för utloppsledningen i tunnans nederkant. Borra sedan en hel mängd hål i nedre delen av tunnan (ovanför utloppshålets överkant). Genom hålen sker ett biologiskt utbyte med omgivningen. Vattnet i tunnan ska i huvudsak rinna ut i utloppsröret och inte genom hålen. Se till att utloppsröret dränerar av vatten längst ner i tunnan så du inte får en större kvarstående vattenmängd i botten av tunnan. Hålen under mark bör ha en diameter på ca 8 mm och hålen över mark ca 4 mm. Gör också en rad hål högst upp på tunnan för luftning.

Tunnan byggs in i en trälåda av förslagsvis tryckimpregnerat virke. Mellan tunnan och trälådan fyller du på med ett luftigt och fuktbevarande organiskt material tex löv eller torv. Detta för att få ett bra klimat i tunnan, biologisk kontakt med omgivningen samt luftning.

Infiltration/markbädd

Led utloppsledningen med fall, ca 2%, till en infiltration/markbädd.
Följande måste kontrolleras. Rådgör med fackperson vid osäkerhet.

Förutsättningar:

 • Kontrollera markens möjlighet att infiltrera vatten. 
 • Kontrollera att tillräcklig marginal finns till högsta möjliga grundvattennivå.
 • Observera att det hela ska ligga relativt ytligt för att den biologiska funktionen ska fungera bra.

Infiltrationens/markbäddens utformning och dimensionering:

 • Infiltrationens/markbäddens storlek dimensioneras för ditt behov.  
 • Infiltration läggs med infiltrerande gruslager i botten.
 • För markbädd läggs en avluftad dränerande utloppsledning till utloppsdike/stenkista.
 • Gör en kontroll/provbrunn i nederkant av infiltrationen/markbädden.
 • Lägg ett lager filtersand ovanpå gruset
 • Lägg ett distributionslager som spridarröret från tunnan vilar på. Det finns olika lösningar på distributionslager som du hittar på annat håll. Det kan vara rörformade moduler med markduk runt eller att du bygger något med leca/grus i lämplig tjocklek.
 • Placera spridarrör med avluftning. Var noga med fallet. Montera inspektions/rensrör vid spridarrörets inlopp till infiltrationen
 • Lägg på markduk ovanpå och fyll på med jordmaterial överst.

Mull

Fyll tunnan till ca hälften med en luftig och bra mullblandning. Tips på mullblandning:

 • Lecakulor 30%
 • Täckbark 30%
 • Barkmull 20%
 • Torv 10%
 • Biokol 10%
 • Ett bra gäng med kompostmaskar. Hitta egna i din kompost eller köp på nätet.

Den nedersta delen av tunnan fylls med något dränerande material t ex lecakulor. För att hålla fraktionerna på plats kan ett avskiljande nät mellan lecakulorna och mullblandning vara bra.

Behåll någon decimeters avstånd mellan inloppsröret och mullblandningen.

Skötsel – ”tips, råd och dåd”

Principtankar om skötselbehov (förstå ditt avlopp)

Här följer tips om hur du kan sköta ditt BDT-avlopp som blir lättskött och kräver minimalt underhåll förutsatt att du använder det på rätt sätt. Det är levande markorganismer som sköter en stor del av reningen. För att de ska trivas så är det viktigt att du tänker på följande:

 • spola inte ut kemikalier i avloppet
 • undvik att spola ut stora mängder fett i avloppet. Torka t.ex. ur fett från stekpannor och grytor med papper innan disk
 • använd bara miljövänliga rengöringsmedel märkta med Bra Miljöval
 • undvik hög vattenförbrukning
 • häll inte ut kokhett vatten i avloppet
 • kör inte med tunga maskiner på markledningar och markfilter så att anläggningen skadas

Vad kan gå fel och vad gör jag då?

Om det blir stopp eller dålig lukt uppstår, rensa tunnans övre lager från matrester och spola igenom luftningen av spridarröret som går upp i tunnan för att få bort eventuella proppar eller stillastående vatten i botten på tunnan. Montera gärna ett lock på röret.

Om du får problem med flugor i tunnan med mullblandningen, täck mullmaterialet med ett lager med lecakulor eller torv för att försvåra äggkläckning. Sätt myggnät över luftningshålen högst upp på tunnan.

Årlig skötsel och underhåll

Under säsongen (speciellt om ni är många i sommarhuset) bör du titta till anläggningen regelbundet:

 • Kontrollera att mulljorden är syresatt och levande. Om du är tveksam använd trädgårdsspade för att kontrollera att jorden är luftig och fuktig samt innehåller levande organismer längre ned. Organiskt material kan ansamlas och gegga till översta ytan av filtret, men detta är inget problem så länge filtret under är dränerat och är syresatt.
 • Byt mullblandning vid behov eller ungefär vart tredje år. Blandningen är dags att byta om den kompakterats så att den förlorat sin luftighet och dränerande förmåga. Mullblandningen tas enklast bort genom att gräva bort materialet för hand med en liten spade. Den använda mullblandningen kan komposteras och sedan användas som jordförbättringsmedel i trädgården.
 • Om kompostmaskarna lämnat mullblandningen under vintern kan du komplettera med nya maskar från din vanliga kompost eller beställa på nätet.
 • Gör kontroll i infiltrationens/markbäddens utloppsbrunn för att se att vatten inte dämmer. Om dämning: kontrollera att jord eller växter inte täppt till infiltrationens/markbäddens utlopp vid dike.
 • Gör kontroll i markfiltrets/markbäddens inloppsbrunn för att se att vatten inte dämmer där. Du kan vara tvungen att spola rent spridarröret om du fått in organiskt material i spridarröret.


Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se