Förutsättningar

  • du söker tillstånd för BDT-avlopp själv hos din kommun
  • du dimensionerar anläggningen själv utifrån dina lokala förutsättningar eller anlitar extern expert för detta
  • du ansvarar för utförande och skötsel av anläggningen
  • du måste kunna leda in avloppet direkt till komposttunnans övre del. Antingen genom att den placeras direkt utanför yttervägg eller placeras i en slänt intill huset
  • du behöver placera komposttunnan något nedsänkt i mark utomhus för att nedbrytande småkryp ska kunna vandra in och ut till omgivande mark
  • du avleder vattnet från komposttunnan till en ytlig infiltration/dränering och vidare till ett utloppsdike


Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se